30 Mayıs 2024, Perşembe Gazete Oksijen
Haber Giriş: 10.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: 19.04.2023 11:53

TİP'in seçim beyannamesi duyurdu: İnat ve Umut Bildirgesi

TİP'in 14 Mayıs 2023 genel seçimlerindeki politikalarının ne yönde olacağına dair bilgileri içeren seçim beyannamesini yayınladı. İnat ve Umut Bildirgesi ismiyle yayınlanan beyannamede, politikalar Halkın Kırmızı Çizgileri! başlığı altında açıklandı
TİP'in seçim beyannamesi duyurdu: İnat ve Umut Bildirgesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine yönelik parti beyannamesini ve milletvekili listelerini paylaştı. TİP tarafından paylaşılan İnat ve Umut Bildirgesi isimli beyannamede Halkın Kırmızı Çizgileri! konu başlığında 11 farklı başlıkla parti politikaları ve vaatler yer aldı.

"Halkın Kırmızı Çizgileri!"nin başlıkları şöyle;

"Saraj rejimi ile hesaplaşacağız: Halk yönetecek!"

"Halkın iradesini gasp eden tek adam rejimi ile hesaplaşacak, bu rejimin halkımıza reva gördüğü yoksulluk ve yolsuzluk düzenine karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Söz, yetki ve kararın halka ait olabilmesi için anayasanın demokratik ve toplumcu bir şekilde düzenlenmesine yönelik girişimlere öncülük edecek, ulusal ve yerel düzeylerde halkın kendi seçtiği temsilciler yoluyla ve meclisler kanalıyla yönetime katılmasının önünü açan düzenlemeleri savunacağız. Gerçek bir halk egemenliğine gidecek yolun önündeki ilk engeli aşmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam rejimi karşısındaki güçlü ortak adayı destekleyecek, Parlamento seçimlerinde sosyalist seçeneği yurttaşlarımıza sunacak, mecliste ve sokakta halkın taleplerinin takipçisi olacağız."

"Temel ihtiyaçlar ücretsiz sağlanacak!"

"Yurttaşlara temel insani haklar olarak eğitim ve sağlık hizmetleri ile ihtiyacı kadar su, enerji, internet ve iletişim hizmetini tümüyle ücretsiz sağlayacağız. Enerji üretimi ve dağıtımını kamulaştıracağız. Barınma ihtiyacını kâra konu olmayacak şekilde sosyal konutlar aracılığıyla çözeceğiz. Yurttaşların temel ve zorunlu ihtiyaçları asla rant ya da kâr konusu olamaz. Bu halkçı anlayışı tüm gücümüzle savunacağız."

"Emekçiler insanca yaşayacak!"

"TİP sadece adıyla değil, programıyla ve üyeleriyle de bir işçi partisidir: Plaza çalışanından çiftçisine, doktorundan oyuncusuna, metal işçisinden öğretmenine, mimarından mühendisine tüm işçilerin, emekçilerin haklarını savunur. Taşeron işçiliğe, güvencesiz, güvenliksiz, kuralsız ve esnek çalışmaya, gençlerin ne eğitimde ne istihdamda olmasına, çocuk işçiliğine karşıdır. Çalışıma hakkını, insanca ücret ve çalışma koşullarını, eşit işe eşit ücreti, örgütlenme ve grev hakkını savunur. Tüm yurttaşların çalışma hakkını güvence altına almak ve gençlere gelecek kaygısı yaşatmamak üzere kamusal istihdam sağlayacak, işsizlikle mücadele edeceğiz. İşsizler için oluşturulmuş fonların sadece bu amaçla kullanılmasını sağlayıp, faydalanma koşullarını kolaylaştıracağız. Çalışamayacak durumda olanlara devlet desteği sunacağız. Emekliler için insanca yaşanabilir ve asgari ücretin altında olmayan bir emeklilik maaşını, kazanılmış hakların gasp edilmediği bir emeklilik hakkını sağlayacağız."

"Kamucu, eşitlikçi, planlı, ekolojik ekonomiyi savunacağız!"

"Hırsızlığa, yolsuzluğa, kamusal varlıkların yağmalanmasına, halkın borçlandırılmasına, ülkemizin kendi kendine yetemeyecek duruma düşürülmesine, tarımı ve hayvancılığı çökerten politikalara karşıyız. Ülke kaynaklarının nasıl kullanılacağını, üretimin hangi alanlarda yoğunlaşacağını halkın ihtiyaç ve talepleri temelinde ve doğal varlıklara zarar vermeden, ekolojik dengeyi gözeterek planlayacağız. Özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerini geri alacağız. Neoliberal yağmanın hesabını soracak, halktan çalınanları geri alacağız. Sanayide ve tarımda ülkenin ihtiyaçlarına göre yatırım ve destekleri, kamunun planlama ve yönlendirmesi ile sağlayacağız."

"Laiklikten asla taviz vermeyeceğiz!"

"Dinin toplum üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını, dinsel değerlerin siyasete alet edilmesini, eğitimin imam-hatipleştirilmesini, çocukların zihninin hurafelerle doldurulmasını, bilimin itibarsızlaştırılmasını, yobazlığın saltanatını, Cumhuriyet’in ilerici kazanımlarının birer birer elimizden alınmasını reddediyoruz. Türkiye’nin siyasal düzenini, yasalarını ve eğitim müfredatını dinselleşmeden kurtarıp tarikatlardan, cemaatlerden ve dogmalardan arındıracak adımları atacağız. Alevileri, kadınları, LGBTİ+’ları yok sayan gerici anlayışa karşı eşit yurttaşlık taleplerinin sesi olacağız. Laikliği mutlaka kazanacağız."

"Barışı ve kardeşliği kazanacağız!"

"Faşizme, şovenizme, halklarımız arasına nefret tohumları ekilmesine, baskı, şiddet ve savaş politikalarına karşıyız. Kürt sorununda toplumsal uzlaşı ve eşit yurttaşlık esasına dayalı, TBMM’yi merkeze alan siyasal bir çözüm mümkündür ve hayati önemdedir. Anadilinde eğitim ve kamusal hizmet sunumunun önünde engel olarak duran tekçi uygulamaları ortadan kaldıracağız. Kürt halkının iradesini gasp eden kayyum uygulamalarına ve siyasi tutuklamalara son vereceğiz. Her ne sebeple yapılmış olursa olsun ve kimden gelirse halkta tedirginlik ve korku yaratan şiddet eylemlerinin karşısında duracağız. Bu topraklara barışı getirecek, halkların kardeşliğini kazanacağız."

"Kadın mücadelesini savunacağız!"

"Kadınlara yönelik düşmanlığa, şiddetin her türlüsüne ve tacize, kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine, emeğinin sömürülmesine, toplumsal yaşamdan dışlanmasına karşıyız. İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri döneceğiz. Anayasa ve yasalardaki ayrımcı düzenlemeleri ortadan kaldıracağız. 4+4+4 kesintili eğitim sistemini kesintisiz hale getirecek; kız çocuklarının okuldan uzaklaşmasını engelleyeceğiz. Kadın istihdamını artıracak, yeterli sayıda ve nitelikli kreşler açacak, kamu istihdamında %50 cinsiyet kotası koyacağız. Ev içi ve bakım emeği yükünü kadınların üzerinden alacağız. Ataerkiyi yıkacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini mutlaka sağlayacağız."

"Geleceğimizde gençler söz sahibi olacak!"

"Her gencin, eğitimin ilk kademesinden son kademesine kadar eşit olanaklara erişmesini ve eğitimini tamamladıktan sonra işsiz, yoksul, geleceksiz kalmamasını sağlayacağız. Üniversiteleri kayyumlardan, liseleri tarikat ve cemaat yapılanmalarından arındıracağız. Öğrenciler kampüste baskı ve şiddete uğramayacak, bilimle uğraşacak. Okullarda, sokaklarda, siyasette gençler söz sahibi olacak. Yaşlıların gençler adına konuştuğu, gençlerin kaderine razı olduğu bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Gençlerin kültür, sanat ve düşünce alanındaki yaratıcılığından ve coşkusundan korkan anlayışı reddediyoruz. Türkiye’yi, gençlerin terk etmek değil, kalıp özgürce gelişimine katkı koymak isteyeceği bir ülke haline getireceğiz."

"Ayrımcılığa izin vermeyeceğiz, adaleti ve özgürlükleri savunacağız!"

"Bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis edecek, hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıracak, temel hak ve özgürlükleri herkes için erişilebilir kılacağız. Etnik, dinsel, mezhepsel, cinsiyet ya da LGBTİ+ temelli hiçbir ayrımcılığa izin vermeyeceğiz. Sağlamcılığa karşı engelli yurttaşlarımızın eşit ve bağımsız bireyler olarak yaşamalarını güvence altına alacak; eğitim ve istihdamda engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Basının, bilimin, üniversitelerin, internetin, kültür ve sanatın üstündeki baskılara son vereceğiz. Üniversite şenliklerini ve gençlik festivallerini geri getireceğiz. Muhafazakar dayatmaya karşı yurttaşların özgür ve eşit yaşamalarını savunacağız."

"Doğanın ve yaşam alanlarımızın talanına izin vermeyeceğiz!"

"Ekolojik yıkıma, kentsel dönüşüm adı altında yağmaya, doğanın arsa olarak görülmesine, plansız ve denetimsiz kentleşmeye, kamusal alanlarımızın elimizden alınmasına, yeraltıyerüstü varlıklarının enerji ve madencilik faaliyetleri için yok edilmesine ve bunların kâr hırsıyla hoyratça tüketilmesine, fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarıyla karbon salımının körüklenmesine, iklim krizinin ‘yeşil boyama’ ile kapitalizmin oyun alanı haline getirilmesine, hayvanlara kötü muameleye karşıyız. Planlı, kamucu ve doğa yararına yenilenebilir enerjiyi destekleyecek, nükleer santral projelerini derhal iptal edeceğiz. Tarım ve orman alanlarına, sulak alanlara, canlıların hayatına, tarihi ve kültürel varlıklara zarar veren projeleri durduracağız. Herkesin temiz suya erişim hakkını güvence altına alacağız."

"Ülkede, bölgede ve dünyada barış"

"Bölgede ve dünyada militarizme, başta NATO olmak üzere tüm askeri paktlara ve savaş politikalarına karşı barışı savunacağız. Türkiye’nin komşu devletlerin iç işlerine müdahale etmesine, sınır dışına asker gönderilmesine, cihatçı terörü desteklemesine karşıyız. Tüm bölge ülkeleri ile birlikte askeri bütçelerin azaltılması girişimlerine öncülük edecek, ne ülkemizde yabancı asker olmasına ne de ülkemizin yabancı ülkelerde asker bulundurmasına onay vereceğiz. Avrupa Birliği ülkeleri ile imzalanan “Geri Kabul Anlaşmasını” iptal edecek; göç ve mülteci politikasını öngörülebilir, şeffaf ve denetimli halde yürüteceğiz."

TİP milletvekili listesi

TİP; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta seçime girecek.

TİP’in aday listesi şu şekilde;

ADANA

1.DUYGU YILMAZ

2.SEDA AŞKIN

3.AHMET FARUK ULAŞ

4.MESUT KOYUN

5.UTKU ALEMDAROĞLU

6.DİLA AKAR

7.MERYEM MAZMAN KARTAL

8.ONURCAN GÜRBÜZ

9.EDA BAHAR KOCABEYLER

10.HÜSEYİN EVGİN

11.OĞUZCAN KILIÇ

12.MEHMET SELİM AKMAN

13.MUSTAFA ÇELİK

14.SEMİH AKKIRCIK

15.EREN ARARAT

AFYONKARAHİSAR

1.PINAR SİSLİTUNA

2.LALE PELİN BEYAZIT

3.ARDA DUVARCI

4.SEVİL ALTIN

5.CAFER ÖZTÜRK

6.İBRAHİM ORBAY

AKSARAY

1.DENİZ AY

2.EMİR ERSİN KAHRAMAN

3.RAMAZAN KORKMAZ

4.SONER ASLAN

AMASYA

1.MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ

2.EREN GÖNEN

3.DİLAVER ÖZTÜRK

ANKARA

2. bölge

1.ÖZGÜR AYBAŞ

2.YELDA KOÇAK URFA

3.BEKTAŞ RIZA HANEDAN

4.ÖZDİL ÜÇÖZ

5.SEVGİ HAZIR

6.ASİYE SÜLLÜ

7.FATİH ÖZAKOĞLU

8.MAHİR ÜNSAL ERİŞ

9.BARIŞ AYDOĞAN

10.YERSU BÜYÜKDAĞ

11.MUSTAFA ERTARAKÇI

3. bölge

1.OZAN BİNGÖL

2.MİSKET ELİF ÇONGUR

3.TUĞBA GÜRSOY

4.HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

5.DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

6.EGE ARDA ANILAN

7.BEKİR TUNCAY ÇELEN

8.OZAN YURDAKAL

9.MUSTAFA KOLCU

10.EBRU BESE

11.ERSİN BEYTEMUR

12.ILGIN BARAN ÖCAL

ANTALYA

1.YUNUS BAŞARAN

2.BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

3.EMİRE ULUTAŞ

4.TUNCAY KOÇ

5.EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

6.AYŞE BİLGE KALIN

7.EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

8.KERİM UĞUR

9.GÜLİZAR KOCADAĞ

10.HASAN GİRGİNEL

11.AYFER GÜNEŞHAN

12.AHMET ELATAŞ

13.BETÜL ÜRKÜTEN

14.GAMZE PELİN DEMİRCAN

15.BİLGE ERK

16.LEYLA ÇELEBİ

17.MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU

ARTVİN

1.FEYZULLAH SERKAN ACAR

2.TİMUR ŞİMŞEK

BALIKESİR

1.SERHAT SUHA ÖZCAN

2.MÜGE OKUR

3.AÇELYA SUNGUR

4.ŞERİFE SEVİM ŞENEL

5.OKTAY ŞÜKÜR

6.BARAN BAKIR

7.GİZEM YOĞURTÇU

8.CEM CANTAŞ

9.FATİH NİYAZİOĞLU

BAYBURT

1.AYSEL SİLİ

BİLECİK

1.CENK DİK

2.CEYLAN ÖZÇELİK

BOLU

1.FİGEN ÇAKIR

2.ERAYCAN SAFA

3.ÖMER BARIŞ SAFİ

BURSA

1.bölge

1.MAHMUT HAKAN KOÇAK

2.HELİN İLCEK

3.ERHAN İMRALI

4.SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

5.TİMUR TORGAY

6.EYLEM GÜN GÜNEŞ

7.SUAT ŞENOCAK

8.BUSENUR ÇOBAN

9.ADİ MURAT DEMİRHAN

10.REFAYİ REFAYİOĞL

ÇANAKKALE

1.AYFER GÖL

2.REYHAN ÇALIŞKAN

3.MUHHAMED YAVAŞ

4.DORUK ULAŞ ÖZDEMİR

ÇANKIRI

1.SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

2.MURAT ÖZBEK

ÇORUM

1.HABİBE ALKAN

2.CANSEVER EKER

3.CAN NESİMİ KARABİBER

4.ASMİN NİMET SİNGEZ

DENİZLİ

1.YAĞMUR YALÇIN

2.COŞKUN ÇETİN

3.PELİN ŞEN

4.SERDAL ATLAMIŞ

5.SERDAR AŞÇI

6.İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

7.HATİCE KİRİŞ

DÜZCE

1.ALEV İŞLER

2.IRMAK SAÇKESEN

3.EBRU ŞEN

EDİRNE

1.GÜRAY MUHÇU

2.CANER SOYDAN

3.ZELAL ÖZCAN

4.İLHAN BİLECİK              

ERZİNCAN

1.MÜSLİM ETLEÇ

2.ÜNAL ÖZÇELİK

ESKİŞEHİR

1.GÖKAY BAŞAR

2.FATMA GİRGİN

3.AYHAN KAYA

4.ASLIHAN TERE

5.BEDİ UYGAR UĞURLU

6.YALÇIN KOMŞU

GİRESUN

1.NİHAL MEMİŞ DİZDAR

2.ÖMÜR HAKYEMEZ

3.FIRAT KURTAL

4.NESLİHAN ÖZAL

GÜMÜŞHANE

1.BAHADIR YAVUZ

2.ÖZLEM DOĞAN           

HATAY

1.ŞERAFETTİN CAN ATALAY

2.AYLİN AÇIKGÖZ

3.MEHMET ALİ GÜMÜŞ

4.EMRAH KARAÇAY

5.HASAN AŞKAR

6.NURCAN ÖRDEK

7.CANSU DALOĞLU

8.BARIŞ DAĞ

9.ABDULHAMİT YAYAR

10.HÜSEYİN AKGÖL

11.ÖZLEM PARLAK         

ISPARTA

1.ZÜBEYDE ARSAN

2.CAFER YELSALI

3.ALİ NUR DÖNMEZ

4.OYLUN ERCAN

İSTANBUL

1. bölge

1.SALİHA SERA KADIGİL

2.ANIL DENİZCİ

3.ALİ RONAY

4.FATMA KARABULUT

5.SEDAT DUREL

6.TAYFUN BUDAK

7.DİDEM DOĞAN AYDEDİM

8.ASUMAN FAZLIOĞLU

9.ERDİNÇ MEHMETOĞLU

10.ARİF ÖZDEMİR

11.MAHBİP DİLEK

12.ÇAĞLAR ÇAĞLI

13.FİLİZ KILIÇ

14.FOTİ BENLİSOY

15.HARUN GÖKTEPE

16.MİZGİN ÖZMEN

17.BÜLENT YÜKSEL

18.ALİ İZZET ETİ

19.FIRAT ÇOBAN

20.GÖKÇE USTA

21.EYLEM PINAR

22.GÖRKEM DURU

23.ZEYNEP DEMİREL

24.OKTAY RAİF EVRENSEL

25.MEHMET KILIÇ

26.MEHMET ACAR

27.EZGİ CEREN IŞIK

28.ESİN AYDIN KAYA

29.GÜNER YENER

30.NURDAN ÜNVER

31.HAKAN BİLGEHAN

32.ESMA KARA

33.EMİRHAN TURAN

34.CENK VERDİ

35.UTKU URAZ AYDIN

2. bölge

1.AHMET ŞIK

2.MISRA ÖZ

3.ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

4.KORAY DOĞAN URBAR

5.YILMAZ ASLANTÜRK

6.ŞERİF ÖZGÜR URFA

7.FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

8.ATAKAN ÖZSOY

9.ENES KARAKAŞ

10.EVİN DOĞU

11.SENNUR SIRBUDAK

12.NACİYE BABALIK

13.BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

14.METİN AKIN

15.EMRAH YALÇIN

16.ELİF DAMLA İLGİN

17.HASAN HÜSEYİN ŞENSES

18.TALYA AYDIN

19.MEHMET KÖKSAL

20.TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

21.KAYACAN ÇENGEL

22.OZAN ERBAŞ

23.CAN YILMAZ KAYA

24.DERSİM ŞAN GENÇ

25.EREN IŞIKBAŞ

26.MERTCAN İLGÖZ

27.HASAN KARAYİĞİT

3. bölge

1.ERKAN BAŞ

2.MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN

3.UMUR EKREM TALU

4.YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU

5.ÖZLEM TEKE

6.FEREMEZ TUNCAY

7.JİYAN AYBAR

8.AYLİN DOĞAN

9.BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ

10.NİLAY BARKIN

11.NİLER ALBAYRAK

12.EKREM ERDİN

13.VEYSEL DÖNMEZ

14.AHMET ORAL

15.EBRU KIRANER

16.MUHAMMED ÇELİK

17.SAADET ÖZSOY

18.FERHAT ÇELİKOĞLU

19.ÖMER TURA

20.ALEV SANATLIOĞLU

21.SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN

22.TANYEL SÜZER

23.ÜMİT DENİZ

24.FATMA BERAZZİOĞLU

25.SERKAN GENÇ

26.GÜNGÖR KAYA

27.GÖZDE ÖZEL

28.NİLGÜN TUTAK

29.ŞAHİN ÖZSOY

30.ÖZGE İNCE

31.ANIL GÜLER

32.YAĞMUR ÇETİN

33.NURHAK GÖRKEM DOĞAN

34.İLKİN ERKORKUT

35.GİZEM YERİK

36.GÜN ÇAĞ AYDIN

İZMİR

2. bölge

1.İRFAN DEĞİRMENCİ

2.MEHMET KANİ

3.ESER ATAK

4.ADALET KUL

5.ÖZLEM AVCI

6.AYDIN TEPE

7.AYKUT YÜKSEL

8.DENİZ KONDİL

9.MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

10.ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

11.GÜZEL ÖZTÜRK

12.OYA OYBİR MİDİLLİ

13.BEYZA YAMAN

14.MELİS AYDINLI

KARABÜK

1.GÜNUZ FULYA UZ

2.ARZU GENLİK

3.ÖZÜM HANCI

KARAMAN

1.EZGİ GÜLŞEN

2.KENAN YILMAZ

3.OĞUZ YAŞARGİL          

KAYSERİ

1.AHMET ÇAKIR

2.NAZIR KAPUSUZ

3.İLAYDA TOK

4.ÖZLEM DEMİR

5.SERCAN LAÇIN

6.EREN GÜRPINAR

7.AHMET İŞBİLEN

8.BERİL KARABULUT

9.CEVHER ÖZBOLAT

10.AYSEL DUMAN

KIRKLARELİ

1.ZEYNEP BİLGİÇ

2.YILMAZ BİÇER

3.DENİZ ÖZTÜRK

KIRŞEHİR

1.SİNAN YILDIIRM

2.FUNDAGÜL DEMİRKOL

KONYA

1.BİLAL ORTAKALAYCI

2.PINAR BABİR

3.İBRAHİM ALTINPINAR

4.BİLGE KAAN ÖZDAL

5.YUNUS KOCA

6.MUHAMMED ENES AKUĞUR

7.AYŞE BAĞLAMIŞ

8.DENİZ CAN AYDIN

9.YAĞMUR TOK AL

10.MAHİ ÖZNUR BİLEN

11.CENAN ŞARMAN UTKU

12.ÖMER ERYETKİN

13.NURCAN KAYA

14.SERKAN TUNÇ KEÇELİ

15.AYŞE ERDOĞAN

KÜTAHYA

1.İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

2.ADNAN PAK

3.MUSTAFA ÖZMEN

4.BURAK ŞERİF KARATEKE

5.UTKU ÇİFCİ

MERSİN

1.HAKAN GÜNEŞ

2.EBRU ÇERÇİ

3.BÜLENT UFUK ATEŞ

4.GENCER BAYKUL

5.ŞİLAN EKİNCİ

6.UĞURCAN ESİROĞLU

7.AYŞE SİBEL LEVENT

8.ALİ HAKAN ÇETİN

9.TENZİLE YADİGAR AK

10.OĞUZ ÖZCANLI

11.OLCAY YILMAZ ULUĞ

12.KAMURAN GÜNAY

13.DENİZ ARSLAN

MUĞLA

1.MEHMET ASLANTUĞ

2.NEŞE TUNCER GÜNGÜT

3.OSMAN GÜLGÜN

4.MEHMET YAPICI

5.YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN

6.FÜSUN ÜNLÜSOY

7.NEŞET KARADAĞ

NEVŞEHİR

1.HAYRETTİN BAYER

2.GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

3.İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU

NİĞDE

1.ELİF ÖNDER

2.KEREM TANILKAN

3.EKİN DİCLE ERBİLGİN

ORDU

1.AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ

2.ERTUĞRUL KAHRAAMN

3.MERT EFE

4.DENİZ ARSLANTÜRK

5.TANSU AYIK

6.HAKAN DUYAN

OSMANİYE

1.SABİHA GÜNDÜZALP

2.MUSTAFA DENİZLİ

3.ONUR TOSUNÖZ

4.BURAK SARIBIYIK

RİZE

1.BİLSAY KANAT

2.METİN KARADENİZ

3.AYBÜKE GEZEREL

SAKARYA

1.SAADET DİRİARIN

2.PELİN SÖNMEZ

3.UĞUR ALET

4.İNCİNUR ALA

5.PELİN KISA

6.ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN

7.YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU

8.ONUR YANAR

SAMSUN

1.ARSLAN BOLAT

2.ÖZGE GÖKSU

3.TUNAHAN GÖK

4.ONUR ÇELİK

5.GÜLCAY KAYA

6.HİLMİ ÖZDEMİR

7.ARAL DEMİRCAN

8.KEMAL SERDAR ERBİL

9.BUSE BADE İSKENT

SİNOP

1.NURHAN ÇAYLI

2.ÇAĞLA KURT

SİVAS

1.KÖKSAL TEK

2.YAĞMUR AKIN

3.VELİ REÇBER

4.HAKAN TEKŞEN

5.YUSUF AKGEDİK

TEKİRDAĞ

1.BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

2.MEHMET AYTEKİN

3.EMR SEVİLMİŞ

4.İSMAİL ÖZTOK

5.BETÜL OKUYAN

6.GÜLENAY SUNA

7.KARDELEN EVCİMEN

8.ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN

TOKAT

1.ERDOĞAN KILINÇ

2.HARUN KILIÇOĞLU

3.EMİN AKBABA

4.DİLEK FERDA YAMANLAR

5.ERSİN EVRAN

TRABZON

1.SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

2.YAVUZ KAYNAR

3.ÖMÜR ÖZDEMİR

4.EMİNE SPOR

5.ASİL MADENLİ

6.KEMAL BAKIRCI

UŞAK

1.AYŞE DEVRİM OĞUR

2.ÖNDER AKAR

3.AKIN METE

YALOVA

1.BUKET ÇINAR GELİR

2.EMRAH KAZDAL

3.BURKAY HASDEMİR

YOZGAT

1.ASLI YAPAR ŞAKTANLI

2.BEKİR ZAFER İLKEN

3.ASLI ŞİMŞEK

4.KÖKSAL KAPLAN

ZONGULDAK

1.FATMA KILIÇARSLAN

2.ŞENER BOSTANCI

3.DİLAN GÜLLE

4.TÜRKAN BAYTEKİN

5.UMUR OZAN ŞAHİN

Kaynak: AA