01 Nisan 2023, Cumartesi
Haber Giriş: 30.01.2023 13:42 | Son Güncelleme: 31.01.2023 10:05

Altılı masa Ortak Mutabakat Metnini açıkladı

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, açıklandı. 244 sayfadan oluşan metinde 2 binden fazla yeni düzenleme yer alıyor. Düzenlemeler arasında seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesinden okullarda ücretsiz yemeğe kadar birçok farklı konuya yer verildi
Altılı masa Ortak Mutabakat Metnini açıkladı

Altılı masanın seçim beyanlarının bulunduğu Ortak Politikalar Mutabakat Metni yayınlandı. 244 sayfadan oluşan metinde 2 binden fazla yeni düzenleme yer alıyor. Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. 9 ana başlığın olduğu metinde 75 alt başlıkta 2 bin 300’den fazla hedef, politika ve projeler ortaya koyuldu. 

Metinde yer alan açıklamada, Ortak Mutabak Metni'nde yer alan ifadelerin Ortak Cumhurbaşkanı Adayı’nın Seçim Beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak Hükümet Programının ana omurgasını oluşturacağı vurgulandı. 

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nindeki ana başlıklar şöyle sıralandı:

 • Hukuk, adalet yargı,
 • Kamu yönetimi
 • Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim
 • Ekonomi, finans ve istihdam
 • Bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm,
 • Sektörel politikalar
 • Eğitim ve öğretim
 • Sosyal politikalar
 • Dış politika, savunma, güvenlik ve göç

Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Yasama reformu

 • "Yasama reformuyla; Meclisin faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak yeni bir Meclis İçtüzüğü hazırlayacağız.
 • Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz.
 • Mecliste müzakereyi etkisizleştiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz.
 • Tarafı olduğumuz milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece TBMM'de olmasını anayasal güvence altına alacağız.
 • Meclisin yürütme organını millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz.
 • Bütçe hakkı TBMM'nin devredilmez bir yetkisi ve denetim aracı olacak.
 • Mecliste Kesin Hesap Komisyonu'nu kuracağız. Komisyon Başkanı ana muhalefet partisi milletvekilleri arasından seçilecek
 • Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesi sağlanacak.
 • Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak
 • Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece “geri gönderme yetkisi” tanınacak.
 • Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilecek.

   

Yürütme reformu

 • "Yürütme reformuyla; Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak.
 • Başbakanı, bakanları, yönetimde etkili hale getireceğiz.
 • Yönetimde istikrarı sağlayacak önlemleri alacağız.
 • OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız.
 • Başbakan veya Bakanlar Kurulu’nun tamamı aleyhine verilecek güvensizlik önergelerinde yeni Başbakanın isminin yer almasını ve önergenin TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu tarafından imzalanması güvence altına alınacak.
 • Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aydan iki aya düşürülecek.

Yargı reformu

 • "Yargı reformuyla;Bağımsız ve tarafsız yargı için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu kaldıracağız.
 • Yerine Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız.
 • Adalet Bakanı ve müsteşarı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak.
 • Hakimler, idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak.
 • Özel yargılama usullerine, özel yetkili mahkemelere son vereceğiz.
 • Görevini kötüye kullanarak AYM veya AİHM'nin hak ihlali kararına yol açan hakimler ve savcılara, neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacğız.
 • Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.
 • Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız.
 • Ceza yargılamalarında duruşma salonlarında, silahların eşitliği ilkesine uygun olarak iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız.
 • Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz.
 • AYM üyeliklerine hülle yoluyla atama yapılmasını önleyeceğiz."

Seçim ve siyasi partiler mevzuatı

 • "Seçim ve siyasi partiler mevzuatında, millet iradesinin TBMM'ye en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.
 • Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.
 • Yurt dışında mukim yurttaşlarımızın Mecliste doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.
 • Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz."

Basın ve ifade özgürlüğü

 • "Hürriyetin esas, sınırlamanın ise istisna olduğunu anayasa ile açıkça düzenleyeceğiz.
 • Basın özgürlüğünü sağlayacağız.
 • İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofisler lağvedilecek

 • "Kamu yönetimini eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk, etkililik, şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz.Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz. Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz."

Bakanlıklar

 • "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığını, İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak
 • Ticaret Bakanlığını, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız.
 • Hazine'yi Maliye Bakanlığından ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız.
 • Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarını kuracağız.
 • Siyasi kadrolar olan Bakan Yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız.
 • Strateji ve Planlama Teşkilatını kuracağız."

Yerel yönetimler reformu

 • "Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz.
 • Merkezi yönetimlerin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz.
 • Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız.
 • Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız.
 • Muhtarlık temel kanunu çıkaracağız."

"Mülakat uygulamasına son vereceğiz"

 • "Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz.
 • Liyakat ve eşitlik ilkelerini hakim kılacağız. Şeffaflığı sağlayacağız.
 • Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını artıracağız.
 • Kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaletini sağlayacağız."

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

 • "TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız.
 • Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız.
 • Bu suçlarda zaman aşımını kaldıracağız.
 • Bu suçları asla af kapsamına almayacağız.
 • Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için Mal Varlıklarını Geri Getirme Ofisi'ni kuracağız.
 • Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz.
 • Vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilierinin, disiplin ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız.
 • Terörizmin finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve diğer kara para yaratan tüm faaliyetlerle etkin şekilde mücadele edeceğiz.
 • Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız.
 • Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.
 • Kamu İhale Kanunu'nu AB formlarına uygun hale getireceğiz.
 • Siyasi Etik Yasası ile milletvekillerinin, bakanların, siyasi parti genel merkez yöneticilerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunmalarını, akraba eş dost veya diğer tanıdıklarını kayırmalarını, ayrımcılık yapmalarını engelleyeceğiz.
 • Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız."

Okullarda ücretsiz süt ve öğle yemeği

 • Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.
 • Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği vereceğiz.
 • Okulöncesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz.
 • “Eğitim Destek Kartı” ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz karşılayacağız.