05 Temmuz 2022, Salı
Haber Giriş: 19.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: 19.05.2022 14:28

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırıldığını duyurdu
Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Basın Kartı Yönetmeliği'nde 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerin iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi'nde açılan davada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın itirazını haklı buldu. Kurul, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nin itirazı üzerine yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.

"Basın kartı olmaması engel değil"

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 14 Şubat 2022 tarihli ve 2022/10 sayılı kararında, davacıların iddiaları haksız bulunarak, "Basın kartının, Yönetmelik'te belirtilen kişilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen kimlik kartı olarak tanımlandığına, basın-yayın çalışanlarının basın kartını toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak kullanabildiklerine; basın kartı bulunmamasının, basın çalışanlarının mesleklerini yapmalarına engel oluşturduğuna dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığına, dolayısıyla basın kartının, basın hürriyeti ile ilişkili olmakla birlikte doğrudan bağlantılı olmadığına" hükmedildi.

"İletişim Başkanlığı'nın görevleri arasında"

Kararda, basın kartı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevlendirildiği, bu alandaki çalışmaların kurum tarafından yürütüldüğüne atıfta bulunulan kararnamede "Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonu'nun sekretarya faaliyetlerini yürütmek" görevinin İletişim Başkanlığı'nın görevleri arasında sayıldığı vurgulandı.

Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabileceği hükmüne de yer verilen kararda, daha önce Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün görev alanına giren Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek görevinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verildiği hatırlatıldı.

Usus ve esaslar da yetki alanında

Kararda, "14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendi uyarınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sahip olduğu basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek görevi çerçevesinde, idarenin düzenleme yapma yetkisinden kaynaklı olarak, basın kartının verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin de söz konusu maddede geçen 'düzenleme' ibaresinin kapsamına girdiği, başka bir anlatımla konunun Başkanlığın görev ve yetkisi kapsamında olduğu" açıkça ortaya konuldu.

Böylelikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nin itirazının kabulüne, Basın Kartı Yönetmeliği'nin söz konusu maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararının kaldırılmasına hükmedildi. Buna göre söz konusu yönetmelik karar öncesindeki şekliyle uygulanmaya devam edecek.